sobota, 23 marca 2013

światło

Nośmy w sobie światło bo teraz ono ma największą wartość, to ono jest w stanie w obliczu nadchodzącego 2012 roku przenieśc nas do nowego swiata. Koniec świata, czyli koniec starego swiata koniec zawiści koniec niesprawiedliwości i koniec hipokryzji. Ci którzy z niecierpliwością oczekują tego czasu muszą zrozumieć że dla każdego ten czas będzie oznaczał co innego, ale każdy z nas musi osobno zacząć ten czas w sobie w źródle które znajduje się w nim samym. Odciąć od od gniewu zawiści starych spraw, spojrzeć na drugiego człowieka z taką samą miłością jakby patrzył na samego siebie. Durze znaczenie ma tutaj czas linearny ponieważ to on trzyma i kotwiczy nas w starej ziemi i w tym wymiarze, zaś brama do niego jest nasza samoświadomość, każdego z nas osobna, to tu kończy i zaczyna się źródło, i to my nadajemy m mu wartości to od nas zależy co do niego wrzucimy. Pielęgnujmy więc w sobie światło i miłość choć to bardzo trudne, na początek dużym krokiem będzie zaniechanie gniewu.

 we need to carry the in the light because it now has the highest value, then it is capable of in the face of the coming 2012 years to move us to a new world. End of the world, the end of the old world envy end end end injustice and hypocrisy. Those who are eagerly awaiting the time they need to understand that for all this time will mean something else, but each of us must individually start this time in our source that is in him. Cut off from the wrath of the old jealousy issues, look at other people with the same love if he was looking at himself. Dure importance is the linear time because he holds and anchors us in the old earth and in this dimension, and it is the gateway to our self-awareness, each of us individually, it ends here and begins with the source, and that we give to him the value of m is the we care about him throw. Cultivate so in the light and love but it's very difficult at the beginning of a step is abandonment anger.

Częstotliwość

< Częstotliwość wibracji jest adekwatna do naszego stanu samopoczucia. w sposób nie linearny jesteśmy w stanie zmienić nasza rzeczywistość.W krótkiej chwili zmienić wszystko. Pójdź tam gdzie zaprowadzi cie serce, krótka chwila zaniechania, zapomnienia zmieni cie na zawsze. Pójdę na zawsze tam gdzie mnie nie było, będę tam zawsze tak jak będę tutaj . Źródło jest czyste w przekazie i w formie, jeśli się do niego podłączysz zapamiętasz na zawsze, nie walcz z sobą to przyniesie ci dużo korzyści, tylko nie próbuj zrozumieć, poczuj to po prostu każda komórką nie umysłem i wolą?- (tu nie jestem pewien), ale całym sobą cała płaszczyzną swojego istnienia i nie traktuj tego zbyt poważnie, to twoja naturalna wiedza prawo by czerpać z tego korzyści , mało tego ty to wiesz , masz to w pamięci , może nie ciała, ale ciebie samego prawdziwego tego który jest tam i tu

 <<< Occasions to work a lot, however, depends on what you want to achieve, pointless action is a scourge of our times, we are suggesting is that our existence matrix determines the status of ownership, we are so used to it that it is hard to believe that we could do without it all and be happy. But the changes that we face are even greater in us that is where you need to get started, it is difficult to get rid of the modern way of thinking, Start with the fact that I'm not I'm not, open your heart to the energy source, will run in silence, we do not focus Do not think just be, get to zero, no I do not think, open to free movement. Energy flows all the time and its value is shaped by your personal collection of stubbornness or lack thereof. Say the your intentions and we we will get to you, it might not be the word but you know sooner or later with what happened. The expanded perception will give you the know. >>>

Działanie

<<< Sposobności do działania jest wiele, zależy jednak co chcemy osiągnąć , Bezcelowe działanie to plaga naszych czasów, żyjemy sugerując się matrycą że nasz byt określa status posiadania, jesteśmy tak do tego przyzwyczajeni ze aż trudno nam uwierzyć że moglibyśmy sie obyć bez tego wszystkiego i być szczęśliwym. Ale zmiany jakie nas czekają są jeszcze większe, w nas samych to tam trzeba zacząć , trudno jednak wyzbyć się współczesnego sposobu myślenia , Zacznij od tego że nie ma mnie nie jestem, otwórz swoje serce na źródło na energie, potrwaj w ciszy, nie skupiaj sie nie myśl po prostu bądź, sprowadź się do punktu zero, nie ma mnie nie myślę, otwórz się na swobodny przepływ. Energia cały czas płynie jej wartość zaś jest ukształtowana przez twój osobisty odbiór upór lub jego brak. Wymów swoją intencje a my trafimy do ciebie, nie będą to może słowa ale będziesz wiedzieć prędzej czy później ze to się stało. Poszeżona percepcja da ci o tym znać.>>>

przekaz 4 nie pamiętam daty

Roztopieni w jedni możemy zdziałać naprawdę wiele, to najlepsza i najszybsza droga do poznania. Stopienie się z samym sobą, jest możliwe siły kosmosu działają równomiernie dla wszystkich są sprawiedliwe, przenikają wszystko i zostają tam gdzie są chciane, możesz dokonać tego sam wtedy dokona się samo . Dziwna iluzja naszego świata czyli czas może przestać istnieć, stopić się z próżnią, Nieistnienie to najlepsze wyjście aby zacząć istnieć, odrzucenie wszystkich pragnień brak oceny i oceniania. Jednolita masa wszystkich wbiracjii. Brak reakcji czasem jest najlepszą reakcja. Stan zaniechania i i niebycia.

 Melted in some we can do a lot, it's the best and quickest way to get to know. The melting of itself, it is possible to force evenly space work for all are fair, penetrate everything and are where they are wanted, you can make it yourself then will be the same. A strange illusion of our world or the time may cease to exist, to blend with the vacuum, the non-existence is the most better way to begin to exist, rejecting all desires lack of evaluation and assessment. The uniform weight of all wbiracjii. Absence of a reaction is the best response time. And state and of not being failure.
to jest tak ze większość z nas wypatruje tego gdzieś daleko próbuje nazwać zrozumieć , stworzyć reguły co jest dobre a co złe , według jakich trzeba postępować. a moim zdaniem to my tworzymy to źródło ono nie jest ani dobre ani złe , ono jest czyste . powinno nastąpić masowa zmiana częstotliwości wibracji, jak jednego organizmu. to chyba dlatego my się źle czujemy bo jesteśmy komórkami nie pasującymi do całego organizmu który jest zatruty. odbieramy te naturalne częstotliwości i te zatrute, z jednej strony wiemy już ze to chore ze powinniśmy to zostawić wszystko i odpuścić, a z drugiej musimy grać według reguł targować się o wiedze która tez już jest towarem , żyć na kredytach i płacić krocie za towary których cena jest mocno zawyżona w stosunku do kosztów wyrobów, wszystko to żeby garstka ludzi mogła manipulować cała masą. Podobno przed sumeryjska cywilizacją dawno dawno ludzie to rozumieli i żyli z sobą w zgodzie.

 it is just that most of us look out for this name somewhere far trying to understand the rules to create what is good and what is evil, according to what you need to follow. and I think we create a source, universe, it is neither good nor bad, it is clean. should be massive change in vibration frequency as a single organism. I guess because we feel bad because we are cells that do not correspond to the whole body that is poisoned. perceive these natural frequencies and those poisoned, on the one hand, we know already from a chore to need to drop everything and let go, and on the other we have to play by the rules of the knowledge bargain which also has a commodity to live on credit and pay a fortune for goods whose price is heavily overvalued in relation to the cost of all this to a handful of people could manipulate the entire mass. Apparently, the Sumerian civilization long before long people will understand and live in harmony with each other.